Lasīšanas ilgums: 2 minūtes

Sandras Kalnietes ievadvārdi Likteņdārzam veltītajā koncertā: “Visus garos Sibīrijas gadus mana māte ilgojās vēl tikai reizi redzēt, kā lēnām dziest gaisma Operas brīnišķīgajā kristāla lustrā. Un tad viņa ļautos mūzikai … Šis tēls – dziestoša Operas lustra un mūzika manai mātei iemiesoja neaizsniedzamu un civilizētu dzīvi. Dzīvi, kuru daudziem uz visiem laikiem pārcirta 1941.gada 14.jūnijs un 1949.gada 25.marts.

Daudzi nekad neatgriezās no Sibīrijas. Tur palika nošautie, badā nomērdētie, necilvēcīgā darbā nokalpinātie. Mūžīgs miers un mūžīga piemiņa viņiem. Tomēr vēstures dzirnakmeņiem neizdevās latviešus iznīcināt kā tautu. Mēs izturējām, jo gan Sibīrijas sniegos, gan tepat, apgānītajā Tēvzemē, gan tur, svešajā trimdā mēs dzīvojām ar sapni par Latviju sirdī. Latvietība bija mūsu kopīgs noslēpums, kurš palīdzēja izturēt Sibīriju, Vācijas bēgļu nometnes un rusifikāciju. Zem tanku stobriem mēs nobalsojām par neatkarību un atguvām Latviju. Jau 20.gadus mums atkal ir mūsu valsts un mūsu tauta turpinās.

Leposimies ar to! Leposimies ar to, ka izturējām! Leposimies ar to, ka turpināmies! Leposimies par Latvijas atgūto vietu Eiropā! Pat ja Latvija vēl nav tā ideālā valsts, uz kuru cerējām nebrīves un svešuma gados, tad tā ir mūsu valsts, un ar katru gadu mēs to padarīsim labāku. Drīz darba dzīvē un politikā pilnībā ienāks pirmā pēc neatkarības paaudze. Man ir liela ticība viņu spējām un morālajai skaidrībai, jo viņi ir brīvā valstī dzimuši brīvi cilvēki. Viņu laikā Latvija kļūs par modernu Eiropas valsti, ku­rā cieņā būs na­cionā­lās tra­dī­ci­jas un visur skanēs latviešu valoda. Viņu laikā Lat­vi­ja būs uzva­rē­ju­si na­ba­dzī­bas lās­tu. At­kal go­dā būs cel­tas ģi­me­nes vēr­tī­bas un mūsu bērni augs ve­cā­ku mī­lē­ti un loloti. Tad mūsu tauta beidzot būs pār­va­rē­ju­si pa­gāt­nes trau­mas un pilnībā at­gu­vu­si paš­ap­zi­ņu. Un Latvija, mūsu Latvija, svinēs savu simtgadi !

Mūsu valsts simtgades svinībām top Latvijas Likteņdārzs – piemiņas vieta visiem tiem latviešiem, kas gājuši bojā vai cietuši totalitāro režīmu dēļ. Šajā dārzā pulcēsies pasaulē izkliedētās latviešu dvēseles un pagātne tiksies ar nākotni. Latvijas Likteņdārza radīšanā ir mūsu tautas kopīga dāvana valsts simtgadē. Dārza veidošanā var piedalīties katrs, gan ar savu darbu vai ziedojumu, gan iestādot koku vai atnesot pelēku piemiņas akmeni.

Šovakar mēs klausīsimies Likteņdārzam veltītu koncertu, un kopā ar mums šajā garīgi piesātinātajā vakarā nebeidzamā piemiņā būs mūsu tautas postā aizgājušo dvēseles.”